Skip to content

17 DOD’s (duurzame ontwikkelings doelen)

Achtergrond

 

De 17 duurzame doelen van het World Economic Forum (WEF)

Volledig gesteund door de Europese Uni (EU) en daarmee ook de nederlandse regering, worden 17 duurzame doelen nagestreefd.

Wat betekenen deze doelen?

Hoe zou je daar tegen kunnen zijn?

Hieronder de 17 doelen uitgelegd: de oppervlakte en mogelijke achtergrond

 1. No poverty – geen armoede

Dit klinkt heel mooi, maar er is reeds genoeg van alles in de wereld om dit om te zetten in werkelijkheid.

Wat is het plan: een basisinkomen voor iedereen.

Mogelijk gevolg: iedereen wordt afhankelijk van de gever (overheden), die dan ook jouw basisinkomen afhankelijk zouden kunnen maken van gewenst gedrag.

 1. Zero hunger – geen honger

Ook hier geldt: er is reeds genoeg op de aarde om iedereen te kunnen voeden; helaas oneerlijk verdeeld met overschotten (en veel verspilling) in de westerse wereld en tekorten in o.a. Afrikaanse en zuid-amerikaanse landen.

Wat is het plan: voedselproductie in handen geven van mondiale spelers (bijvoorbeeld Monsanto) en kleine regionale producenten uit de markt drukken.

Mogelijk gevolg: de grote producenten kunnen dan zonder verdere controle o.a. genetisch gemanipuleerd voedsel op de markt brengen, eventueel met toegevoegde supplementen, zonder dat de consument daar nog keuze in heeft of zelfs weet wat erin zit.

 1. Good health and wellbeing – goede gezondheid en welzijn

Wat is het plan: vanuit een centrale (wereld-)overheid bepalen wat gezond en niet gezond is

Mogelijk gevolg: er wordt slechts één doctrine (westerse geneeskunst, die zeer geöriënteerd is op symptoombestrijding met chemische middelen) gevolgd, terwijl oosterse-, homeopatische en andere alternatieven verboden worden.

Eventuele verplichte inname van ‘medicijnen’ of ‘vaccinaties’.

(in sept ’22 werd bekend dat ongeprikte docenten in Australië -een westers land- gekort werden op hun salaris)

 1. Quality education – kwaliteits onderwijs

Velen van ons hebben een mening over het onderwijs, met een algemene teneur van achteruitgang. “Vroeger was het beter”.

Wat is het plan: onderwijs aan alle kinderen in de wereld om analfabetisme e.d. te voorkomen

Mogelijk gevolg: de wereldregering beheerst de inhoud van de onderwezen stof, zoals we dat nu al zien in Nederland, waar het nederlandse onderwijsministerie een enorme sturing geeft in onderwijs van allerlei angsten voor klimaat, ziektes maar ook het ‘nieuwe genderdenken’. Er zijn al onderwijsmaterialen in omloop waarin peuters gestimuleerd worden om hun “sexuele ik” te ontdekken.

 1. Gender equality – gender gelijkheid

Dit klinkt als gelijkheid tussen man en vrouw, iets waar de meesten van ons natuurlijk achter staan, met erkenning van bepaalde verschillen in kwaliteiten a.g.v. verschil in geslacht.

Wat is het plan: Naast echte gender gelijkheid wordt enorm veel aandacht gegeven aan de enorm kleine minderheid van mensen die zich anders voelen: de LBTHQ-lobby

Mogelijk gevolg: er wordt een idee gecreëerd dat er heel veel mensen zijn die een “gender-identiteits-probleem” hebben en die worden aangemoedigd om daar iet mee- of aan te (laten) doen. Dit ondermijnd het klassieke gezin en daarmee de samenleving.

zie ook onder complotten:  LGBTIQA+

 1. Clean water and sanitation – schoon water en sanitaire voorzieningen

Wat is het plan: water- en sanitair voorzieningen onder wereld-controle te brengen

Mogelijk gevolg: als watervoorziening niet meer in lokale handen is, ligt uitbuiting en/of extreme prijsvorming op de loer (zie excessen in VS). Daarnaast kan de mondiale waterbeheerder ook besluiten stoffen aan het water toe te voegen, waarover de consument geen controle heeft (zie doelen 2 en 3).

 1. Affordable and clean energy – betaalbare en schone energie

Wat is het plan: de hernieuwbare energie zorgt voor overdracht van consumenten kapitaal (direct of via belasting) naar winst voor grote bedrijven; de betaalbaarheid kan worden geregeld via het basisinkomen.

Mogelijk gevolg: consument wordt financiëel leeggezogen en vervolgens afhankelijk gemaakt van de overheid, die energie kan beperken bij ongewenst gedrag.

 1. Decent work and economic growth – behoorlijk werk en economische groei

Als we onze werld leefbaar willen houden is eigenlijk economische krimp nodig: minder consumentisme en productie van wegwerp- en andere onnodige producten. Maar de meesten van ons zijn opgegroeid in termen van ‘groei’, dus dat wordt hier bevestigd als nodig.

Wat is het plan: samen met het basisinkomen komt de verplichting om een baan te accepteren. Dit heeft veel weg van het communisme van weleer. Van die economische groei zullen alleen de grootbedrijven profiteren.

Mogelijk gevolg: inperking van vrijheden op gebied van wonen en werk; onderwerping aan de grootmacht.

 1. Industry, Innovation and infrastructure – industrie, vernieuwing en infra-structuur

Wat is het plan: schaalvergroting en industrialisatie op elk gebied, bijvoorbeeld landbouw. Met infrastructuur wordt voornamelijk digitale infrastructuur bedoeld

Mogelijk gevolg: uitdrijven van MKB en boeren, waardoor grotere afhankelijkheid van oncontroleerbare mondiale bedrijven.

De digitale infrastructuur zal resulteren in individuele volgsystemen, camera’s, gedragsregistratie enzovoorts (kijk wat er nu al in delen van China gebeurt)

 1. Reduced inequalities – verminderde ongelijkheid

Wat is het plan: o.a. door een basisinkomen iedereen ‘gelijker’ maken

Mogelijk gevolg: de ‘race naar de bodem’ – uiteindelijk zal iedereen arm worden

 1. Sustainable cities and communities – duurzame steden en gemeenschappen

Wat is het plan: verduurzaming, gebaseerd op klimaatangst

Mogelijk gevolg: overheveling van burger-geld naar de grote bedrijven, met algemene verarming als gevolg

 1. Responsible consumption and production – verantwoorde consumptie en productie

Wat is het plan: mondiale controle over consumptie (big brother bepaald wat jij kan kopen) en productie (big brother beheerst de productieketen); zie ook doel 2.

 1. Climate action

Er wordt ons al jaren en dagelijks een klimaatangst en -schuldgevoel aangepraat.

Het klimaat verandert (misschien), zoals dat al miljoenen jaren heeft gedaan. Waar we écht wat aan zouden moeten doen is vervuiling van lucht, water en grond…maar daar hoor je niemand over.

Wat is het plan: door middel van de angst energietransitie doorvoeren, betaald door de burger met als winnaars het grootbedrijf

Mogelijk gevolg: de doelen worden niet gehaald (beloofd!) en de burger heeft dus onvoldoende zijn best gedaan en zal dus nog meer geld/tijd/vrijheden moeten inleveren om doelen toch te halen of gewoon als straf

 1. Life below water – leven onder water

Wat is het plan: mondiale controle over de wereldzeeën

Mogelijk gevolg: verdere uitbuiting van alles wat er in de zee bevindt: dieren, grondstoffen etc

 1. Life on land – leven op land

Wat is het plan: mondiale controle over (bruikbaar) land en de grondstoffen eronder

Mogelijk gevolg: verdere onteigening van kleine grondbezitters, met name boeren (zie ook doel 2)

 1. Peace, justice and strong institutions – vrede, grechtigheid en sterke instanties

Wat is het plan: een centraal mondiaal regeringssysteem met verbonden (!) rechterlijke – en andere instanties

Mogelijk gevolg: rechtelijke willekeur, intimidatie, uitrangeren van ongehoorzamen

 1. Partnerships for the goals – partnerschappen voor de doelen

Wat is het plan: samenwerking tussen grote machten en grote bedrijven om de doelen te bereiken

Mogelijk gevolg: machtsmonopolie en belangenverstrengeling waar de grootmacht opdrachten, vergunning e.d. verstrekt aan de welgevallige grootbedrijven, waardoor kleinschaligheid, lokaliteit en gezonde concurrentie geheel in de verdrukking komen.

Oekraïne conflict

Belicht van een andere kant.

Wist u dat…

 • de oude noord-europese landen en Rusland (meestal) vreedzame innige culturele en commerciële banden onderhielden gedurende honderden jaren tot begin 20e eeuw?

 • In 1991 het Warschaupakt is opgeheven en dat de NAVO sindsdien eigenlijk geen bestaansrecht meer had?

 • Na eenwording van de twee Duitslanden in 1990, de Russische, Amerikaanse en Duitse regeringsleiders (Gorbatsjov, Bush snr en Kohl) een verdrag hebben getekend dat er geen verdere uitbreiding van de NAVO oostwaarts zou plaatsvinden?

 • Dat er sinds die afspraak Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Slovenië, Albanië, Kroatië, Montenegro en Noord-Macedonië zijn toegetreden tot de NAVO?

 • de NAVO die afspraak uit 1990 dus 14 keer met voeten heeft getreden?

 • De NAVO dat weer doet, nu von der Leyen (voorzitter EU) Oekraïne EU lidmaatschap heeft aangeboden?

 • De verschillende russische regeringen over de jaren daar telkens bezwaar tegen hebben aangetekend in bijvoorbeeld de VN en veiligheidsraad?

 • Dat rusland wellicht als agressor gezien kan worden, maar dat de NAVO dus verre van onschuldig aan dit conflict is?

 • De amerikanen wegens hun grote wapenindustrie belang hebben bij continue conflicten in de wereld (denk aan zo’n 25 jaar oorlogen in Midden Oosten)?

 • De amerikaanse regering in 2019 Zelenski met zijn makkers in het zadel heeft geholpen?

 • Zelenski voormalig komiek en acteur was en nu multi-miljonair is?

 • De amerikanen hun laboratoria (!) in Oekraïne hals over kop ontruimd hebben, toen Rusland Oekraïne binnenviel (dat hoeft niet als je paracetamol maakt of onderzoek doet naar nachtblindheid….toch)?

 • De amerikanen de enigen zijn die baat hebben bij de lekkages in Nordstream 1 & 2 gaspijpleidingen (gasverkoop; macht over europa door energieafhankelijkheid; voeden van vijandigheid tussen europa en Rusland tbv eigen hegemonie; beschermen van dollar-belangrijkheid)?

 • De amerikanen als één van de weinige partijen de middelen (duikers, onderzeeërs) hebben om dergelijke schade (d.m.v. ontploffingen) aan te brengen?

 • De amerikanen middelen hebben om de NAVO bondgenoten zodanig onder druk te zetten, dat die zwijgen over amerikaanse betrokkenheid?

 • De referenda in Donetsk en Donbass meer dan 100 internationale observators had, maar de westerse wereld weigerde mensen te sturen?

 • In het westen laagdunkend wordt gedaan over de russische propaganda aan hun kant, maar dat wij uitsluitend de NAVO propaganda (of: narratief) voorgeschoteld krijgen?

 • De zogenaamde boycot alleen de west-europese bevolking treft?

 • De kunstmatig hoge energieprijzen, de middenstand om zeep helpen (DOD 2) en de burgers verarmen (DOD 1)?

 • Dit ook in het straatje past van de energietransitie-lobby (DOD 7)?

 • Van uw belastinggeld miljarden aan wapentuig voor Oekraïne gesponsord wordt?

 • Er dan geen geld is om energie hier betaalbaar te houden?

 • Er nog nooit een conflict opgelost is door oorlog, wel door diplomatie?

 • Er alleen maar verliezers zijn in een oorlog?

 • De westerse leiders, met hun “stoere”oorlogstaal, zich in een onmogelijke positie aan het manoeuvreren zijn, om nog tot een diplomatieke oplossing te kunnen komen, zonder gezichtsverlies (meest belangrijke voor elke politicus)?

Op 10 juni 1963 hield Jon F. Kennedy een toespraak in Washington DC, naar aanleiding van de Cuba-crisis.

De speech is 27 minuten en kunt u hier zien:

https://www.youtube.com/watch?v=0fkKnfk4k40

 

Als je niet beter wist, kon die speech ook van 10 juni 2022 zijn.

 

Ter illustratie een paar (vertaalde) fragmenten voor u.

 

5:40

…ieder nadenkende burger, die wanhoopt bij de gedachte aan oorlog en vrede wenst, moet beginnen met naar zichzelf te kijken…

 

6:34

…onze problemen zijn door mensen veroorzaakt en kunnen daarom ook door mensen worden opgelost…

 

10:00

…Amerikaanse imperialisten zijn erop uit om Europese en andere kapitalistische landen economisch en politiek tot slaaf van Amerika te maken en om wereld dominantie te bereiken door middel van aanvalsoorlog….

(opmerking: dit is wat Kennedy aanhaalt als Sovjet propaganda uit die tijd…hadden de Sovjets dat toen wel al goed gezien? Want waar staan we nu?)

 

15:06

…nucleaire mogendheden moeten díe confrontaties voorkomen, die een tegenstander dwingt tot de keuze tussen óf een vernederende terugtrekking óf een nucleaire oorlog….dit zou bewijs zijn van het bankroet van ons beleid of een collectieve doodswens voor de wereld….

 

 

Kortom…wat uw politici u niet vertellen en de gevestigde media niet verslaat…

En u denkt misschien dat dit een anti-amerikaanse tirade is…en dat lijkt misschien zo…maar mailt u ons even (info@komplot.nl) als u een oorlog vindt van na 1945, waarbij Amerikanen een hoofdrol speelden en het betreffende land niet achter gelaten is in volledige vernieling, gedesillusioneerde gebroken maatschappij en zonder verdere nazorg van enige betekenis? Wij horen het graag!

* Het was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker die in 1990 tegen Gorbatsjov de historische woorden sprak dat de NAVO “geen inch” naar het oosten zou opschuiven. Op dat moment gold dat vooral voor Oost-Duitsland. Uitbreiding van de NAVO naar andere landen was niet aan de orde en Gorbatsjov kreeg die geruststellende boodschap in die dagen keer op keer te horen van diverse westerse gesprekspartners.

(https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2414948-rusland-en-uitbreiding-van-de-navo-al-30-jaar-een-heet-hangijzer)